تأییدیه‌ها و مجوزهای ماسک شاهپورهان

• تأییدیه تست افت فشار و نفوذ ذرات از سازمان انرژی اتمی
• پروانه تولید از اداره تجهیزات پزشکی
• پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان
• (ISO 13485) الزامات استاندارد مدیریت کیفیت شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی
• GMP) ) استاندارد رعایت سیستم‌های ایمنی و سلامت در تولید تجهیزات پزشکی